Blue Flower

EfterFöretagskläder det ledde till att det var svårt att skilja mellan de Företagskläder hade god kännedom kring ekologiska produkter och de Företagskläder inte hade någon aning. Lösningen på detta blev att tolka deras inställning till ekologiska produkter utifrån deras svar. Ett annat hinder vi stötte på vid sammanställningen av enkätsvaren var att det blev en slagsida åt en viss ålderskategori, vilket vi tog hänsyn till när vi sammanställde och tolkade resultaten. Slagsidan åt en viss ålderskategori kan bero på att de flesta som deltog i enkätundersökningen var i samma ålder som författarna själva i och med att den delades ut via en statusuppdatering på författarnas. Huruvida detta var lämpligt kan diskuteras dock gick det att hitta en lösning för att kunna besvara syftet. I och med att forskningsfrågan syftade till att besvara hur konsumenterna generellt uppfattade pris, kvalité och design. Den sista forskningsfrågan utgick från författarnas uppfattningar kring hur ett fast fashion företag visuellt kommunicerar ekologiska plagg i butik. Frågan besvarades via den passiva observationen som var ett lämpligt tillvägagångssätt. Genom att undersöka fler kedjeföretag hade man kunnat få högre reliabilitet eftersom undersökningen fokuserade på ett kedjeföretag. Dock var det tillräckligt med de två andra undersökningarna som har utförts, därmed gjordes ett aktivt val. arbetskläder vård.

Arbetskläder för snickare och finsnickare

Förbipasserande kan se direkt in i butiken då stora glasfönster möjliggör detta, butiken ligger i direkt anslutning till en av ingångarna i gallerian. Butiken tillhör en välkänd klädkedja. Deras målgrupp har på senare år omdefinierats en aning, för att specificera detta riktar de in sig till kvinnor Arbetskläder Vård Rea är intresserade av mode.